Algemene voorwaarden

Herojo Next-Level, hierna te noemen als opdrachtnemer. Wanneer u akkoord gaat met een offerte of een opdrachtbevestiging stuurt, gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden en gaan wij er vanuit dat u hiervan ook kennis heeft genomen.

Uitvoering opdracht
1.1
Wanneer opdrachtnemer een opdracht ontvangt, verplicht opdrachtgever zich er toe om deze ook af te nemen bij de opdrachtnemer. Een opdracht kan gegeven worden via de mail, een reactie op de mail van opdrachtnemer waaruit duidelijk blijkt dan opdrachtgever akkoord is met de wijze waarop een opdracht wordt uitgevoerd en de daarvoor afgesproken prijs, of door ondertekening van een opdrachtformulier. Opdrachtgever verplicht zich hierbij alle gemaakte kosten met opdrachtnemer af te rekenen door middel van een factuur, rekening houdende dat er ook btw wordt berekend over het afgesproken bedrag, tenzij anders overeen gekomen.

1.2
Opdracht zal worden uitgevoerd binnen de afgesproken termijn, afhankelijk ook van de snelheid waarmee opdrachtgever reageert op vragen en aangeleverde proefdrukken van opdrachtnemer. Indien opdrachtnemer zich niet aan de afgesproken periode kan houden zal dit direct worden besproken met opdrachtgever.

Betaling opdracht
2.1
Betaling van een factuur geschied altijd binnen 21 dagen na ontvangst van de factuur, tenzij anders overeengekomen. Indien betaling niet op tijd word ontvangen is opdrachtnemer gerechtigd om herinnering kosten in rekening te brengen. Deze bedragen bij de eerste herinnering €7,50 euro, tweede herinnering €15,= en derde herinnering, tevens aanmaning €35,=.
2.2
Wanneer betaling na de aanmaning wederom uit blijft is opdrachtnemer gerechtigd de factuur uit handen te geven, alle bijkomende kosten zijn voor rekening van opdrachtgever. Tevens zal er over het openstaande bedrag een rente van 4% worden berekend tot de factuur geheel betaald is.
2.3
Bij uitblijven van betaling is opdrachtnemer gerechtigd opvolgende opdrachten te annuleren of op te schorten. Indien hier al enig werk aan is gedaan zal dit wel in rekening worden gebracht.
2.4
Bij niet nakomen van de betalingsverplichting omtrent een website of hosting, is opdrachtnemer gerechtigd om de betreffende website na de 2e herinnering offline te halen en na de aanmaning te beëindigen.

Beëindiging / annulering opdracht
3.1
Opdrachtnemer behoud het recht om ten allen tijden, zonder opgave van redenen, een opdracht te beëindigen of te annuleren. Eventueel gedane werkzaamheden zullen in dit geval in rekening worden gebracht. . Indien een aanbetaling is gedaan zullen de gemaakte kosten worden verrekend en volgt er eventueel een credit factuur.
3.2
Opdrachtgever kan een opdracht beëindigen of annuleren. Eventueel gemaakte kosten door opdrachtnemer of inmiddels gedane arbeid zal wel in rekening worden gebracht. Indien een aanbetaling is gedaan zullen de gemaakte kosten worden verrekend en volgt er eventueel een credit factuur.

Prijswijzigingen
4.1
Opdrachtnemer is gerechtigd om tussentijds prijs wijzigen door te voren. Opdrachten aangenomen voor een bepaald prijs mogen niet worden aangepast. Wel mogen prijzen worden aangepast voor vervolg opdrachten. Opdrachtgever is in dat geval gerechtigd om de samenwerking te beëindigen.
4.2
Eenmaal afgesproken prijzen gelden voor de huidige opdracht en daar dient opdrachtnemer zich aan te houden.

Kleurverschil
5.1
Bij drukwerk kan er kleurverschil optreden met de proefdruk en de eventueel eerder bestelde drukwerk. Opdrachtnemer is hiervoor niet verantwoordelijk. Wel zal er uiteraard altijd gezocht worden naar een oplossing samen.

Verzending via post
6.1
Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte bestellingen bij de PostNL of DHL. Bij het zoekraken van een pakket of brief, zal opdrachtnemer een klachtprocedure opstarten bij het desbetreffende bedrijf. Opdrachtgever verplicht zich hierbij om hier aan mee te werken.

Geldigheid
Deze algemene voorwaarden zijn opgemaakt op 14 december 2017 en zijn van toepassing op alle opdrachtgever-opdrachtnemer relatie. Bij een akkoord op een offerte of opdracht gaat u automatisch akkoord met bovenstaande voorwaarden.

Hérojo Next-Level
Burgermeester visserwerf 14
2975BP Ottoland (ZH)

www.herojo.nl
info@herojo.nl
06-18935347