Algemene voorwaarden

Wat kom je in dit artikel te weten?

Herojo Next-Level, hierna te noemen als opdrachtnemer. Wanneer u akkoord gaat met een offerte of een opdrachtbevestiging stuurt, gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden en gaan wij er vanuit dat u hiervan ook kennis heeft genomen.

Uitvoering opdracht
1.1
Wanneer opdrachtnemer een opdracht ontvangt, verplicht opdrachtgever zich er toe om deze ook af te nemen bij de opdrachtnemer. Een opdracht kan gegeven worden via de mail, een reactie op de mail van opdrachtnemer waaruit duidelijk blijkt dan opdrachtgever akkoord is met de wijze waarop een opdracht wordt uitgevoerd en de daarvoor afgesproken prijs, of door ondertekening van een opdrachtformulier. Opdrachtgever verplicht zich hierbij alle gemaakte kosten met opdrachtnemer af te rekenen door middel van een factuur, rekening houdende dat er ook btw wordt berekend over het afgesproken bedrag, tenzij anders overeen gekomen.

1.2
Opdracht zal worden uitgevoerd binnen de afgesproken termijn, afhankelijk ook van de snelheid waarmee opdrachtgever reageert op vragen en aangeleverde proefdrukken van opdrachtnemer. Indien opdrachtnemer zich niet aan de afgesproken periode kan houden zal dit direct worden besproken met opdrachtgever.

Betaling opdracht
2.1
Betaling van een factuur geschied altijd binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur, tenzij anders overeengekomen. Indien betaling niet op tijd word ontvangen is opdrachtnemer gerechtigd om herinnering kosten in rekening te brengen. Deze bedragen bij de eerste herinnering €7,50 euro, tweede herinnering €15,= en derde herinnering, tevens aanmaning €35,=.
2.2
Wanneer betaling na de aanmaning wederom uit blijft is opdrachtnemer gerechtigd de factuur uit handen te geven, alle bijkomende kosten zijn voor rekening van opdrachtgever. Tevens zal er over het openstaande bedrag een rente van 4% worden berekend tot de factuur geheel betaald is.
2.3
Bij uitblijven van betaling is opdrachtnemer gerechtigd opvolgende opdrachten te annuleren of op te schorten. Indien hier al enig werk aan is gedaan zal dit wel in rekening worden gebracht.
2.4
Bij niet nakomen van de betalingsverplichting omtrent een website of hosting, is opdrachtnemer gerechtigd om de betreffende website na de 2e herinnering offline te halen en na de aanmaning te beëindigen.

Beëindiging / annulering opdracht
3.1
Opdrachtnemer behoud het recht om ten allen tijden, zonder opgave van redenen, een opdracht te beëindigen of te annuleren. Eventueel gedane werkzaamheden zullen in dit geval in rekening worden gebracht. . Indien een aanbetaling is gedaan zullen de gemaakte kosten worden verrekend en volgt er eventueel een credit factuur.
3.2
Opdrachtgever kan een opdracht beëindigen of annuleren. Eventueel gemaakte kosten door opdrachtnemer of inmiddels gedane arbeid zal wel in rekening worden gebracht. Indien een aanbetaling is gedaan zullen de gemaakte kosten worden verrekend en volgt er eventueel een credit factuur.

Prijswijzigingen
4.1
Opdrachtnemer is gerechtigd om tussentijds prijs wijzigen door te voren. Opdrachten aangenomen voor een bepaalde prijs mogen niet worden aangepast. Wel mogen prijzen worden aangepast voor vervolg opdrachten. Opdrachtgever is in dat geval gerechtigd om de samenwerking te beëindigen.
4.2
Eenmaal afgesproken prijzen gelden voor de huidige opdracht en daar dient opdrachtnemer zich aan te houden.

Kleurverschil
5.1
Bij drukwerk kan er kleurverschil optreden met de proefdruk en de eventueel eerder bestelde drukwerk. Opdrachtnemer is hiervoor niet verantwoordelijk. Wel zal er uiteraard altijd gezocht worden naar een oplossing samen.

Verzending via post
6.1
Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte bestellingen bij de PostNL of DHL. Bij het zoekraken van een pakket of brief, zal opdrachtnemer een klachtprocedure opstarten bij het desbetreffende bedrijf. Opdrachtgever verplicht zich hierbij om hier aan mee te werken.

Geldigheid
Deze algemene voorwaarden zijn opgemaakt op 14 december 2017 en zijn van toepassing op alle opdrachtgever-opdrachtnemer relatie. Bij een akkoord op een offerte of opdracht gaat u automatisch akkoord met bovenstaande voorwaarden.

Hérojo Next-Level
Dalemstraat 18
5331AV Kerkdriel

www.herojo.nl
info@herojo.nl
06-18935347

Extra voorwaarden per 1-12-2021

Algemene voorwaarden:

 1. Bij het plaatsen van de opdracht verplicht opdrachtgever zich aan het betalen van het geleverde product binnen de afgesproken betalingstermijn. Deze bedraagt normaliter 14 dagen, tenzij anders overeengekomen.
 2. Bij betaling na de betalingstermijn is Herojo Next-Level gemachtigd om administratiekosten in rekening te brengen. Hetzij op de factuur, hetzij als extra factuur. Administratiekosten kunnen dus op een externe factuur gefactureerd worden.
 3. Herojo Next-Level is niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging bij verzendpartijen en vervoersbedrijven, doch zal deze alles in het werk stellen om samen naar een oplossing te zoeken.
 4. Herojo zal in het kader van de AVG wet de privacy van opdrachtgever waarborgen en niet doorspelen aan derden voor reclame of andere toepassingen, met uitzondering van officiële instanties.

Algemene voorwaarden contentopdracht

 1. Zodra u de content ontvangt heeft u 14 dagen de tijd om deze te bekijken en eventueel een reactie hierop te geven. Indien wij binnen 14 dagen geen reactie ontvangen gaan wij er van uit dat het content akkoord is en is de koop gesloten.
 2. Niet tevreden over de content, dan kunnen wij deze koop ontbinden op de volgende voorwaarden:
 3. U geeft dit binnen 14 dagen na ontvangst door, waarbij onze verzenddatum leidend is als ontvangstdatum.
 4. De content is niet gebruikt op een website, nieuwsbrief of andere media-uiting. Ook niet tijdelijk of gedeeltelijk.
 5. Content wat al door derden of koper is aangepast kan niet meer worden teruggenomen.
 6. Indien de rekening wordt voldaan gaan wij er van uit dat de koop is gesloten en is annulering niet meer mogelijk.
 7. Teruggenomen content mag ook in de toekomst niet worden gebruikt, indien wij dit wel constateren zal het content opnieuw in rekening worden gebracht tegen de dan geldende woordprijs.
 8. Content wordt pas eigendom van ontvanger na betaling van factuur door opdrachtgever en is dan vrij om te doen met de content wat hij of zij wil.
 9. Content wat door Herojo Next-Level wordt teruggenomen hoeft niet te worden betaald en de factuur hiervan zal dan ook worden geannuleerd. Dit kan enkel wanneer er aan de voorwaarden als in punt 2 tot en met 4 is voldaan.

Algemene voorwaarden drukwerk en reclame-uitingen

 1. Drukwerk of reclame-uitingen met een persoonlijke touch kunnen niet worden geretourneerd, tenzij de kwaliteit in dusdanig afwijkt van hetgeen de opdrachtgever mag verwachten of afwijkt van de proefdruk. Onder een persoonlijke touch verstaan wij producten die zijn voorzien van een logo, bedrijfsnaam, naam, specifieke datum of andere persoonlijke gegevens.
 2. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat kleuren in het echt kunnen afwijken van de kleuren op het beeldscherm.
 3. Na goedkeuring van de proefdruk is annulering of veranderingen niet meer mogelijk.
 4. Bij het ontwerpen van drukwerk of reclame-uitingen met het gebruik van toegezonden logos of afbeeldingen berust het auteursrecht bij de opdrachtgever en is deze verantwoordelijk voor eventuele rechten voor gebruik. Herojo Next-Level kan hier dus niet voor verantwoordelijk worden gehouden. Mocht Herojo Next-Level toch na gebruik van toegezonden afbeeldingen schade ondervinden als gevolg van het niet bezitten van de juiste rechten, zal deze bij opdrachtgever worden verhaald.
 5. Ontwerpen welke zijn gebruikt voor drukwerk worden na betaling van de factuur altijd eigendom van opdrachtgever en zullen op verzoek worden toegezonden.
 6. Ontworpen logo’s en huisstijl worden eigendom van opdrachtgever na betaling van de factuur en zullen op verzoek worden toegestuurd.
 7. Na beëindiging van de opdracht, doormiddel van levering van het artikel en betaling van de factuur, geeft opdrachtgever Herojo next-Level automatisch toestemming om foto’s van het product of het ontwerp te gebruiken op hun website of social mediakanalen, wel met plaatsing van een watermerk zodat de geplaatste foto onbruikbaar word voor derden, voor reclame doeleinden. Tenzij anders overeengekomen.

Algemene voorwaarden ontwerp/produceren website

 1. Bij het opdracht geven voor de maak van een website zal deze binnen de afgesproken termijn worden ontworpen.
 2. Wensen met aanzien van de website zullen van tevoren worden besproken en gedocumenteerd. In de regel is hiervan afwijken niet mogelijk zonder extra kosten.
 3. Na het ontwerp zal Herojo Next-Level beschikbaar zijn voor kleine aanpassingen en veranderingen. Deze worden gratis uitgevoerd zolang de hosting bij Herojo Next-Level ligt. Bij grotere veranderingen of aanpassingen zal Herojo allereerst een prijsopgave geven.
 4. Bij het opdracht geven tot ontwerp, verplicht opdrachtgever zich tot het betalen van de website na afronding, voor de overeengekomen prijs.
 5. Indien opdrachtgever zelf foto’s of logos aanlevert, mag Herojo Next-Level er van uit gaan dat deze ook beschikken over de juiste rechten tot gebruik hiervan. Indien dit naderhand niet zo blijkt te zijn en Herojo hier schade van ondervindt, zal deze schade worden verhaald bij opdrachtgever.
 6. Zelf aangeleverde teksten voor de website dienen ten alle tijden plagiaatvrij te zijn.
 7. Bij een eerste jaar gratis hosting en domein zal opdrachtgever nog minimaal 1 jaar de hosting afnemen bij Herojo Next-Level. Indien opdrachtgever vroegtijdig de website wenst te verhuizen is Herojo Next-Level gerechtigd om €49 euro ex btw in rekening te brengen.
 8. Bij het zelf aan passen van de website vervalt de garantie en kunnen er kosten in rekening worden gebracht om dit te herstellen.

Algemene voorwaarden hosting en website

 1. Afgenomen hosting en domeinen bij Herojo Next-Level zullen nooit gebruikt worden voor illegale praktijken zoals: Drugs, wapens, illegale prostitutie, namaakartikelen of spam.
 2. Bijbehorende emailadressen dienen op een normale manier te worden gebruikt en mogen niet worden gebruikt voor overtallig e-mailen aan onbekende, spam of het versturen van illegale praktijken als hierboven.
 3. Opdrachtgever is verplicht met zijn website, emailadres of domeinnaam geen overlast te produceren. Zoals: Spammails versturen, haat- of gevoelige informatie te plaatsen of andere praktijken waar een ander last van kan ondervinden.
 4. Hosting en domeinnaam wordt altijd afgenomen voor een jaar. Indien opdrachtgever halverwege dit jaar wenst te verhuizen zal Herojo Next-Level hieraan meewerken. Restitutie van reeds betaalde kosten is niet mogelijk. Als de factuur nog niet is voldaan zal deze gewoon blijven staan.
 5. Verhuistokens zullen op verzoek van opdrachtgever worden vrijgegeven.

Aldus opgemaakt: 1-11-2021